Praca na stanowiskach cywilnych

Nabór na stanowisko służby cywilnej - Inspektor Referatu Wspomagającego

Data publikacji 11.06.2024

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Inspektor Referatu Wspomagającego.

Wymiar etatu: 1 – umowa na zastępstwo
Liczba stanowisk: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

59-300 Lubin, ul. Romualda Traugutta 3

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

ul. Romualda Traugutta 3

59-300 Lubin

WARUNKI PRACY:

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku KPP w Lubinie. Praca biurowa przy komputerze w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer , drukarkę, faks, ksero.

W budynku KPP przy ul. Traugutta 3 w Lubinie występują bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów dla wózków inwalidzkich,

ZAKRES ZADAŃ:

1. Prowadzenie kart mieszkaniowych funkcjonariuszy, naliczanie należności z tytułu równoważników za remont i brak lokalu oraz sporządzanie wykazów.

2. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych regulujących uprawnienia do w/w świadczeń, a także pomocy finansowej na budownictwo lub uzyskanie lokali mieszkalnych.

3. Sporządzanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

4. Opisywanie faktur dotyczących zakupów z Funduszu Wsparcia Policji, kontrola ich zgodności z zawartymi porozumieniami.

5. Prowadzenie ewidencji przychodów i wydatkowania otrzymanych środków finansowych z tytułu otrzymanych darowizn oraz rozliczanie darowizn pieniężnych i rzeczowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.

6. Sprawdzanie prawidłowości wystawienia faktur i rachunków pod względem formalno- rachunkowym, ich opisywanie zgodnie z zawartymi umowami i stanem faktycznego zużycia.

7. Prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej zużycia mediów na kartach utrzymania budynków

8. Naliczanie obciążeń finansowych z tytułu umowy użyczenia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej

- obsługa komputera oraz urządzeń biurowych

- umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów ustawy o Policji oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad przydziału lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przeznaczonych dla policjantów, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, a także w sprawie zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu i za brak lokalu mieszkalnego

- umiejętność organizacji pracy własnej

- umiejętność pracy w zespole

- w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy osób urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- życiorys/ CV i list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata- zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw – czy od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracował/ nie pracował, pełnił/ nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i był/ nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy osób urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.............(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

TERMIN I MIEJSCE SKAŁDANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do 17.06.2024 r.

Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać droga pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Traugutta 3

59-300 Lubin

lub składać osobiście w siedzibie KPP w Lubinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub mailowo na adres kadry@lubin.wr.policja.gov.pl

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (RODO)

Każdy kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubinie ul. Traugutta 3, 59-300 Lubin. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail: iod.kpp@lubin.wr.policja.gov.pl.

Cel przetwarzania danych:

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Lubinie

Okres przechowywania danych:

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

2) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy;

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Żądanie realizacji w/w praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO
    2) art. 221  kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m. in. Imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

INNE INFORMCJE:
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był wyższy  niż 6 %.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie  nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia kandydatów muszą być przez nich podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną  telefonicznie bądź pocztą elektroniczną powiadomieni o ich terminie. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie  nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dającego rękojmię zachowania bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Przewidywane wynagrodzenie wynikające z  mnożnika 1,8158  kwoty bazowej wynosi 4.772,90 zł brutto i dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie w zależności od stażu pracy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 47 8743-214. KPP w Lubinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych na komercyjnych portalach internetowych  lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.

Powrót na górę strony