Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Lubinie

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Lubinie

Data publikacji 25.09.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 ze zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Lubinie

adres: ul. Romualda Traugutta 3

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

adres: ul. Romualda Traugutta 3 

e-mail: iod.kpp@lubin.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie

W KPP w Lubinie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 


 

Powrót na górę strony