Status prawny

PODSTAWY PRAWNE/PRZEPISY PRAWNE

Data publikacji 24.09.2020

STATUS PRAWNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI:

Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu lubińskiego i wykonuje zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:
 

  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 
Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty. 
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 
Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji. 

 

Szczegółowo te kwestie reguluje Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Ważne akty prawne:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 ze zm.)

Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Powrót na górę strony