Deklaracja dostępności serwisu

DEKLARACJA STRONY

Data publikacji 24.09.2020

Deklaracja dostępności serwisu lubińskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lubińskiej Policji figurującej pod adresem: lubin.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01-10-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01-10-2020 r.

Status dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Deklarację sporządzono w dniu  23-08-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie

adres e-mail: oficer.prasowy@lubin.wr.policja.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 434 54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Traugutta 3 w Lubinie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. 
W poczekalni znajduje się biuro podawcze. Biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura podawczego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowanie, gdzie służbę całodobowo pełni dyżurny jednostki.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującym się za głównym wejściem do budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, nie ma wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Budynku  I i II Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;

I i II Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Lubinie znajdują się na ul. Kilińskiego 10A w Lubinie, (w budynku Urzędu Miasta, wejście od strony ul.. Drzymały). Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia prowadzą schody, które nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.
W korytarzu po lewej stronie znajduje się telefon kontaktowy wraz z numerami do poszczególnych dzielnicowych oraz pionów prewencji. Telefon znajduje się na wysokości nie przystosowanej do potrzeb obsługi osób z niepełnosprawnością.  Personel cywilny i policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Połączenia telefoniczne interesanci mogą wykonać z dowolnego urządzenia telekomunikacyjnego, a numery kontaktowe do dzielnicowych i poszczególnych pionów znajdują się na stronie internetowej lubińskiej komendy, oraz w aplikacjach mobilnych.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie budynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z korytarza do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla interesantów znajduje się na każdym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Budynek Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubinie znajduje się na ul..Łokietka 6 w Lubinie (wejście od ul.Traugutta 3 - budynek Komendy Powiatowej Policji w Lubinie). Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia prowadzą schody, które nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.
Personel cywilny i policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Komisariatu Policji w Ścinawie;

Siedziba Komisariatu Policji w Ścinawie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się pod adresem ul.. Grodzka 1 w Ścinawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody nie przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.
W holu głównym po prawej stronie znajduje się biuro podawcze i obsługi interesantów oraz poczekalnia. Personel cywilny i policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Ścinawie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami nie przystosowanymi do obsługi osób poruszających się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze i pierwszym piętrze i nie są przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Komisariatu Policji w Rudnej;

Siedziba Komisariatu Policji w Rudnej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się pod adresem ul.. Kolejowa 7 w Rudnej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
W holu głównym po lewej stronie znajduje się biuro podawcze i obsługi interesantów oraz poczekalnia. Personel cywilny i policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Rudnej w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przystosowanymi do obsługi osób poruszających się na wózku, a ich obsługa ze względu na bariery architektoniczne odbywają się na parterze, gdzie pomieszczenia są wyposażone w drzwi przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze i pierwszym piętrze i nie są przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

2. W zakresie dostępności cyfrowej;

strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie prowadzi stronę internetową lubińskiej Policji pod adresem: www.lubin.policja.gov.pl. Strona funkcjonuje od 01 października 2020 roku.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Wstawiane i załączane do tekstów zdjęcia są opisywane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Ustawą o dostępności. Do filmów sporządzane są każdorazowo transkrypcje umożliwiające osobom niepełnosprawnym ich odsłuch lub przeczytanie dialogów.

Teksty umieszczane na stronie posiadają rozwinięcia skrótowe lub odnośniki umożliwiające ich prawidłowe odsłuchanie przez lektora.
strony internetowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie prowadzi stronę internetową BIP lubińskiej Policji pod adresem: www.bip.lubin.policja.gov.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.


3) W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej


W okolicy budynków Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz Komisariatów Policji w Ścinawie i Rudnej nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie

adres e-mail: oficer.prasowy@lubin.wr.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 434 54.

Koorynatorem powiatowym zajmującym się problematyką dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie

jest : aspirant sztabowy Krzysztof Pawlik telefon kontaktowy 47 87 434 46 krzysztof.pawlik@lubin.wr.policja.gov.pl

Zastępcą koordynatora jest Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie:

komisarz  Mariusz Konaniec - 47 87 434 72 mariusz.konaniec@lubin.wr.policja.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony